Kompleksowe wyposażenie lakierni i blacharni

Szukaj
Close this search box.

Ogólne Warunki Handlowe

Z DNIA 6 LUTEGO 2023 R.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) zdefiniowane zostały w oparciu o art. 384 i następne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („KC”).

1.2. OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów (w tym urządzeń znajdujących się w ofercie Sprzedającego) i/lub usług, jak też umów o dzieło („Umowy”), zawieranych przez Blowtherm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Podmiejska 31, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000234739, NIP: 6443235314 („Sprzedający”) z kontrahentami zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z

prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą („Kupujący”).

1.3. Ilekroć OWH odnoszą się do dostawy oraz jej warunków, należy przez to rozumieć dostawy towarów, będących przedmiotem Umów.

1.4. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący dostarczy Sprzedającemu dokumenty lub ich elektroniczne odpisy z właściwego systemu, potwierdzające jego status jako przedsiębiorcy tj., KRS lub wyciąg z CEDIG, a także powiadomi o wszelkich

zmianach w tym zakresie.

1.5. W przypadku, gdy sprzedaż towarów i/lub usług następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu KC, OWH nie znajdują zastosowania.

1.6. Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne pochodzące od Kupującego w części bądź w całości stoją w sprzeczności z OWH, wówczas wiążące są postanowienia OWH, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.

1.7. Złożenie przez Kupującego zamówienia na oferowane przez Sprzedającego towary oznacza przyjęcie i akceptację OWH w całości.

2. ZAWIERANIE UMÓW/ OFERTOWANIE

2.1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez:

2.1.1. podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy, którego integralną część stanowią OWH przekazane uprzednio Kupującemu przez Sprzedającego, chyba, że strony w treści Umowy postanowią inaczej, lub;

2.1.2. w trybie złożenia, uzgodnienia i przyjęcia oferty, do której załączone będą OWH, na zasadach określonych w pkt 2 ppkt 2.2.-2.8 OWH (forma pisemna w tej sytuacji nie jest konieczna).

2.2. Jakiekolwiek ustalenia odrębne względem OWH znajdują zastosowanie wyłącznie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia odrębnych ustaleń. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie

wynegocjowanego tekstu Umowy obowiązuje od dnia podpisania Umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej Umowie przez strony.

2.3. Zawarcie Umowy poprzez złożenie, uzgodnienie i przyjęcie oferty wymaga aby Sprzedający sporządził dla Kupującego stosowną ofertę, której integralną część stanowią OWH, określającą cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i

zakres usług (ewentualnie dzieła) oraz termin ich dostawy i/lub wykonania usługi (ewentualnie dzieła), zaś Kupujący potwierdził przyjęcie oferty.

2.4. Jeżeli oferta Sprzedającego została sporządzona w oparciu o złożone uprzednio przez Kupującego zamówienie, przystąpienie przez Kupującego do wykonania Umowy jest równoznaczne z akceptacją oferty bez zastrzeżeń. Przyjmuje się, że

zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

2.5. Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez Sprzedającego w formie dokumentowej (np. pocztą elektroniczną lub za

pośrednictwem witryny internetowej, ewentualnie systemu teleinformatycznego) poprzez sporządzenie stosownej oferty dla Kupującego uwzględniającej warunki wskazane w zamówieniu, a w szczególności ilości, terminu dostawy towaru i/lub

wykonaniu usługi (ewentualnie dzieła) oraz ich ceny lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia w całości wraz z informacją o zastosowaniu OWH do Umowy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, jest równoznaczny z odmową przyjęcia

zamówienia, zaś Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedającego.

2.6. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych Kupujących, nie stanowią oferty w rozumieniu KC, lecz stanowią zaproszenie

do zawarcia Umowy.

2.7. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

2.8. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w pkt 2 ppkt 2.1-2.5.

3. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

3.1. Sprzedający zastrzega prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian wykonania wynikających z rozwoju technicznego lub wymogów prawnych podczas okresu realizacji Umów, jednakże pod warunkiem, że zmiany takie nie spowodują

znacznej zmiany istoty przedmiotu Umowy i mogą być zaakceptowanie przez Kupującego.

3.2. Sprzedający zastrzega prawo do wycofania ze sprzedaży oferowanych towarów i usług (ewentualnie dzieła), jak też wprowadzenia dowolnych zmian konstrukcyjnych w oferowanych towarach i usługach (ewentualnie dziełach).

4. TERMINY REALIZACJI UMOWY/ STRATY SPOWODOWANE PRZEZ OPÓŹNIENIA

4.1. Jeżeli postanowienia OWH nie stanowią inaczej, terminy dostaw towarów dotyczą dostaw na warunkach „ex works” zgodnie z regułą INCOTERMS 2020: EXW. Określają one jedynie przybliżony czas dostawy.

4.2. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w przypadku wystąpienia sporów zbiorowych lub jeżeli wystąpią inne, nieprzewidziane przeszkody, na które Sprzedający nie ma wpływu, jeżeli przeszkody te mają istotny wpływ na produkcję

przedmiotu dostawy. Powyższe znajduje zastosowanie również, gdy okoliczności takie wystąpią u podwykonawców Sprzedającego. Czas dostawy wydłuża się odpowiednio do czasu trwania zaistniałych powyżej uwarunkowań i ograniczeń.

4.3. Dostawy częściowe są dopuszczalne w ustalonym okresie dostawy, o ile nie powodują one niekorzystnych skutków dla Kupującego.

4.4. Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

4.5. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik zostanie zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany przed wysyłką towaru. Koszt przewozu pokrywa Kupujący. Odbiór

towaru następuje w magazynie Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego.

4.6. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności dostawcy do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń

przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności dostawcy protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych

przez dostawcę jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedającemu możliwości oceny danych wad w celu możliwości ich usunięcia w przypadku, gdy winę za ich powstanie ponosi Sprzedający. Odbiór bez zastrzeżeń lub odbiór niespełniający powyższych warunków uznaje się za odstąpienie od roszczeń z tytułu wszelkich widocznych wad lub pogorszenia stanu towarów, niezgodności lub braków. W powyższym przypadku, dostarczone towary uznaje się za zaakceptowane przez Kupującego bez zastrzeżeń.

5. PRZENIESIENIE RYZYKA

5.1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą:

5.1.1. pozostawienia przez Sprzedającego towaru do dyspozycji Kupującego, w wyznaczonym miejscu w uzgodnionym terminie – w przypadku realizacji dostawy przez Sprzedającego;

5.1.2. przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego – w przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący.

5.2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za: 

5.2.1. upewnienie się w chwili dostawy przez przewoźnika, że towary nie zostały uszkodzone podczas transportu; 

5.2.2. zabezpieczenie swoich własnych praw w stosunku do przewoźnika na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w określonym przedziale czasowym; 

5.2.3. gdy jest to możliwe, dochodzenie roszczeń regresowych bezpośrednio wobec przewoźnika.

5.3. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.

5.4. Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

5.5. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów Kupujący ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt, chyba że strony postanowiły w Umowie inaczej.

5.6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie, którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

5.7. Kupujący nie może zastawiać ani scedować towaru o zastrzeżonym tytule własności. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich roszczeniach osób trzecich względem dostarczonego towaru o

zastrzeżonym tytule własności. To samo dotyczy przypadku uszkodzenia lub utraty. Jest on zobowiązany do poinformowania podmiotów zajmujących o zastrzeżonym tytule własności na rzecz Sprzedającego.

5.8. W przypadku odsprzedaży przez Kupującego dostarczonych przez Sprzedającego towarów o zastrzeżonym tytule własności, Kupujący przenosi niniejszym wszelkie przysługujące mu należności lub wierzytelności z tytułu sprzedaży na

Sprzedającego do wysokości ceny kupna ustalonej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT od dostarczonych towarów.

6. GWARANCJA I RĘKOJMIA

6.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.12., Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane towary, których jest producentem, na okres 12 miesięcy od daty odbioru lub dostarczenia Kupującemu towaru. Przy spełnieniu warunków określonych w pkt 6.11 poniżej okres ten może zostać wydłużony na określone towary

sumarycznie do 36 miesięcy.

6.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarach. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towarów, za wyjątkiem przypadków wskazanych w

pkt 6.3 poniżej. Gwarancja nie obejmuje elementów oraz materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.

6.3. W przypadku, gdy naprawa wadliwego towaru okaże się niemożliwa, Sprzedający będzie zobowiązany do wymiany naprawianego towaru lub jego podzespołu na nowy, wolny od wad. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedający wymienił

towar lub jego podzespół na wolny od wad, termin gwarancji wskazany w pkt. 6.1 powyżej biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kupującemu towaru lub jego podzespołu wolnego od wad.

6.4. W przypadku naprawy towaru, niezależnie od zakresu dokonanej naprawy, termin gwarancji o którym mowa w pkt.6.1 powyżej nie ulega wydłużeniu o czas pozostawania towaru w naprawie, jak też nie zaczyna biec na nowo.

6.5. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej zaistnieniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej wykrycia. Kupujący jest obowiązany do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego za pomocą Zlecenia Serwisowego dostępnego na witrynie internetowej Sprzedającego w zakładce Serwis – https://www.blowtherm.pl/serwis/zlecenie-serwisowe/.. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszonych roszczeń gwarancyjnych przesłanych mu w inny sposób. 

6.6. Sprzedający w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia. Naprawa towaru nastąpi w

terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu powiadomienia Kupującego o uznaniu jego roszczenia za uzasadnione. W przypadku niemożności naprawienia towaru w przewidzianym terminie, Sprzedający wymieni towar na nowy zgodnie z

postanowieniami pkt. 6.3 powyżej. Kupujący nie jest uprawniony do domagania się zwrotu ceny uiszczonej za towar na podstawie udzielonej gwarancji. 

6.7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę z dnia zakupu i

nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z

wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.

6.8. Udzielona gwarancja nie obejmuje:

6.8.1. uszkodzeń i wad towarów powstałych nie z winy Sprzedającego, a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, inne

czynniki zewnętrzne;

6.8.2. uszkodzeń i wad towarów powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

6.8.3. zużycia będące następstwem normalnego korzystania z towaru.

6.9. Kupujący traci uprawnienia przysługujące mu w ramach udzielonej gwarancji w sytuacji, gdy:

6.9.1. podmioty trzecie nieuprawnione przez Sprzedającego dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy;

6.9.2. doszło do usunięcia, przez podmiot trzeci nieuprawniony przez Sprzedający, plomby gwarancyjnej z towaru, w którym była ona zastosowana;

6.9.3. dopuścił się naruszenia postanowień opisanych w pkt 6 OWH określających zasady na jakich Sprzedający udziela gwarancji.

6.10. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.

6.11. Czas obowiązywania gwarancji na niektóre towary może zostać wydłużony przez Sprzedającego na dalsze 12-miesięczne okresy (maksymalnie 36 miesięcy) pod warunkiem wykonania przez Kupującego przeglądu serwisowego towaru

oferowanego przez Sprzedającego w każdym roku obowiązywania gwarancji. Towary względem których przysługuje możliwość przedłużenia gwarancji, jak też szczegółowe zasady realizacji przeglądu serwisowego znajdują się na witrynie

internetowej Sprzedającego https://www.blowtherm.pl/. Wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji nastąpi na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez Sprzedającego.

6.12. Sprzedający nie udziela gwarancji:

6.12.1. na towary, których nie jest producentem, a które znajdują się w ofercie Sprzedającego. W przypadku takich towarów Kupującemu przysługuje gwarancja producenta (innego niż Sprzedający), pod warunkiem, że została przez producenta (innego niż Sprzedający) udzielona;

6.12.2. na realizowane przez Sprzedającego usługi lub na wykonywane dzieło.

6.13. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest w każdym przypadku wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 KC. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi dotyczy w szczególności wszelkich towarów oferowanych przez Sprzedającego, jak również realizowanych usług lub ewentualnych umów o dzieło zawieranych przez Sprzedającego.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od zaistnienia jednego z następujących przypadków:

7.1.1. jeśli nie może zrealizować Umowy z powodu działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie o szczególnym charakterze, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które

jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Kupującego, jak i do Sprzedającego, któremu nie mogli się oni przeciwstawić, chociażby działając z należytą starannością. Dotyczy to w szczególności sytuacji takich jak: strajk generalny,

trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, a także wojny, katastrofy żywiołowe takie jak gwałtowne sztormy, cyklony, pożary, jak również bojkoty, blokady, embarga, epidemie;

7.1.2. jeżeli poweźmie informacje o znacznym pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, uzasadniającej obawę o możliwość Kupującego co do wywiązania się z Umowy;

7.1.3. jeżeli poweźmie informacje, że względem Kupującego złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości lub sąd zarządzi upadłość majątkową Kupującego lub jeżeli złożony zostanie wniosek o realizację egzekucji lub realizowana będzie

egzekucja majątkowa względem Kupującego;

7.1.4. jeśli Kupujący zalega z płatnością z wcześniej zawartych Umów w tym szczególnie za zakupione towary/usługi.

7.2. Odstąpienie od Umowy z powyższych powodów nie ogranicza praw Sprzedającemu do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania Umowy.

8. PŁATNOŚCI

8.1. Sprzedaż towarów i/lub usług (ewentualnie realizacja dzieła) następuje według cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nieobjęcia cennikiem towaru i/lub usługi (ewentualnie dzieła) objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje

za wspólnie uzgodnioną przez strony cenę. Do cen doliczyć należy obowiązujący podatek VAT w ustawowej wysokości.

8.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku szczególnie w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia

o aktualnej cenie zamówionego towaru i/lub usługi (ewentualnie realizacji dzieła).

8.3. Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

8.4. O ile w Umowie nie ustalono inaczej:

8.4.1. Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury;

8.4.2. płatności należy regulować 100% przedpłatą na podstawie faktury proforma;

8.4.3. formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze;

8.4.4. chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

8.5. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem Umowy, do chwili zapłaty ceny przez Kupującego.

8.6. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności nalicza się odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

9. KOSZTY ANULOWANIA ZLECENIA/ ODSZKODOWANIE RYCZAŁTOWE

9.1. Jeżeli Kupujący bezzasadnie odstąpi od zawartej Umowy lub bezzasadnie odmówi jej realizacji, Sprzedający może żądać odszkodowania ryczałtowego w wysokości 10% ceny określonej Umową tytułem rekompensaty niezależnie od

wysokości poniesionej szkody.

9.2. Powyższe uprawnienie nie ogranicza praw Sprzedającego do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania przez Kupującego, jak też dochodzenia naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez

Sprzedającego w sytuacji, gdy przewyższają one wysokość odszkodowania ryczałtowego.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Jeżeli postanowienia OWH nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub powstałe w związku z towarami znajdującymi się w ofercie Sprzedającego ograniczona jest do wartości Umowy lub wysokości jednostkowej ceny

towaru, jeżeli powstała szkoda wiąże się jedynie z jednym z kilku towarów objętych Umową. W każdym przypadku w całości wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za utracone przez Kupującego spodziewane korzyści.

10.2. Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie towarów, normalnym ich zużyciem, a w szczególności za

następstwa wszelkiej ingerencji w towary podmiotów trzecich nieuprawnionych przez Sprzedającego.

10.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu lub instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie

zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

10.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

10.5. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich, w szczególności za ewentualny brak przydatności towarów do wykorzystania ich przez Kupującego w działalności świadczonej na rzecz osób trzecich.

10.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

10.7. Zalecenia i instrukcje Sprzedającego dotyczące stosowania towarów oparte są na aktualnej wiedzy i aktualnym stanie rozwoju przedmiotowej dziedziny. Kupujący i użytkownicy docelowi powinni samodzielnie dokonać oceny towarów dostarczonych przez Sprzedającego w zakresie przewidywanego przez nich zastosowania i innych wymagań. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy towary nie będą stosowane zgodnie z jego zaleceniami oraz/ lub instrukcjami użycia.

10.8. Sprzedający może skorzystać z usług osób trzecich podczas wykonywania Umowy i będzie nadal uprawniony do skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności o których mowa w niniejszej klauzuli ograniczenia odpowiedzialności.

10.9. W przypadku, gdy Kupujący odsprzedaje towary dostarczane przez Sprzedającego lub jeśli Kupujący przetwarza towary w nowe produkty, które następnie sprzedaje, Kupujący będzie zobowiązany do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia chroniącego go przed odpowiedzialnością z tytułu produktu. Kupujący zobowiązuje się przesłać Sprzedającemu kopię odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie Sprzedającego. 

10.10. Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące towarów, za które Sprzedający nie może być pociągany do odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli ograniczenia odpowiedzialności.

11. KLAUZULA SALWATORYJNA

11.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH

obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

11.2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub

niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

12.2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków OWH wedle własnego uznania. 

12.4. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.