Kompleksowe wyposażenie lakierni i blacharni

Szukaj
Close this search box.

Ogólne warunki zakupu

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług (dalej „OWZ”) zdefiniowane zostały w oparciu o art. 384 i następne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej „KC”).

DEFINICJE:

 • „Kupujący” – oznacza Blowtherm Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Podmiejska 31, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000234739, NIP: 6443235314;
 • „Sprzedawca” – oznacza podmiot, z którym Kupujący zawarł Umowę;
 • „Zamówienie” – oznacza zamówienie Kupującego na towar lub /i usługę, do którego załączone są OWZ. Akceptacja Zamówienia z dołączonymi do niego OWZ przez Sprzedawcę skutkuje zawarciem Umowy;
 • „Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, wraz z załącznikami oraz OWZ przedmiotem której są zamówione przez Kupującego towary lub /i usługi oferowane przez Sprzedawcę w tym szczególnie materiały, surowce, części, prefabrykaty, wyroby lub urządzenia, oprogramowanie i wszelkie powiązane z nimi usługi;
 • „Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący jako strony Umowy.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sprzedawca oświadcza, iż osoba przyjmująca Zamówienie jest upoważniona do działania w imieniu Sprzedawcy.
  2. Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne pochodzące od Sprzedawcy w części bądź w całości stoją w sprzeczności z OWZ, wówczas wiążące są postanowienia OWZ, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
  3. Niniejsze OWZ wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie co najmniej w formie dokumentowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a OWZ, wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia.
 2. ZAWIERANIE UMÓW
  1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie oraz formie, w tym poprzez akceptację przez Sprzedawcę przesłanego przez Kupującego Zamówienia wyrażoną w formie dokumentowej lub w sposób dorozumiany poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji.
  2. Przyjęcie Zamówienia oznacza akceptację wszystkich zmian i uzupełnień do oferty Sprzedawcy wprowadzonych przez Kupującego oraz oznacza zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w Zamówieniu i OWZ. Ewentualne odstępstwa od treści OWZ wymagają wyraźnego wskazania w Umowie i ich akceptacji wyrażonej przez Strony co najmniej w formie dokumentowej.
  3. W przypadku braku zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska względem Zamówienia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, Kupujący wyznaczy Sprzedawcy odpowiedni termin do zajęcia stanowiska w przedmiocie Zamówienia. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  4. W przypadku ilościowego rozszerzenia zakresu Zamówienia Sprzedawca dostarczy towary z rozszerzonego zakresu po cenach i przy zastosowaniu rabatów uzgodnionych w pierwotnie Zamówieniu.
  5. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może anulować lub zmienić przyjętego Zamówienia.
 3. REALIZACJA UMOWY
  1. Najpóźniej w terminie 7 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu następujących danych: numeru Zamówienia, sposobu i spodziewanej daty jego wysyłki, pełną specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku towarów objętych Zamówieniem.
  2. Niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń między Stronami, dostarczanych przez Sprzedawcę pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej, wraz z realizacją Zamówienia, Sprzedawca dostarczy Kupującemu następujące dokumenty:
   1. specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań, wymaganiami transportowymi;
   2. kompletną dokumentację techniczną niezbędna do właściwego montażu towarów na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi: instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje szkoleniowe, karty bezpieczeństwa produktu, rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej, itd.;
   3. atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej;
   4. pozostałą dokumentację techniczną właściwą dla zakupionych towarów, jeżeli taka znajduje zastosowanie.
  3. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania towaru Kupującemu w miejscu oraz terminie określonym w Umowie i stwierdzenia tego faktu przez Kupującego protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem potwierdzającym faktyczne wydanie towaru.
  4. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga dla swej ważności zgody Kupującego wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego.
  5. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, wymagają zgody Kupującego wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli inaczej nie postanowiono w Umowie, datą dostawy będzie data realizacji (przekazania Kupującemu) ostatniej dostawy częściowej.
  6. Przedmiot Umowy nie będzie uważany za dostarczony, jeśli wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji wysyłki, jak również wymagana dokumentacja i certyfikaty nie zostaną dostarczone do Kupującego w sposób uzgodniony w Zamówieniu oraz umożliwiający zapoznanie się z ich treścią. W takiej sytuacji Kupujący może również odmówić fizycznego przyjęcia dostarczonego na umówione miejsce towaru.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów dostaw ustalonych w Umowie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy.
  8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z utraty lub uszkodzeń w dostawie towaru spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
  9. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru ze Sprzedawcy na Kupującego następuje w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu Umowy przez Kupującego w uzgodnionym miejscu.
  10. Jeżeli w momencie odbioru towaru niemożliwie lub chociażby utrudnione było zidentyfikowanie uszkodzeń, ubytków lub innych istotnych nieprawidłowości w dostarczonych towarach, Kupujący w terminie 5 dni roboczych od momentu odbioru towaru poinformuje Sprzedawcę o przedmiotowych nieprawidłowościach. W takiej sytuacji przyjmuje się domniemanie, że nieprawidłowości istniały już w momencie przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Sprzedawcy na Kupującego, zaś dostawa towaru została zrealizowana w sposób nieprawidłowy za co Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad towaru w protokole zdawczo-odbiorczym lub dokumencie potwierdzającym dostarczenie towaru nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub po upływie okresu 5 dni roboczych od momentu dokonania odbioru lub Sprzedawca nie poinformował o nich Kupującego, pomimo że istnienie wad było Sprzedawcy wiadome.
  11. O ile z Zamówienia lub uzgodnień poczynionych w Umowie nie wynika inaczej, w przypadku towarów importowanych, Sprzedawca odpowiada za ich dopuszczenie do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawienie Kupującemu dokumentów potwierdzających odprawę celną, zapłacenie cła i podatku VAT od importu. Dopuszcza się zamieszczenie oświadczenia Sprzedawcy o dokonaniu odprawy celnej i że towar jest w wolnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej, zapłaceniu cła i podatku VAT od importu na fakturze dokumentującej dostawę towaru importowanego lub na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.
  12. O ile z Zamówienia lub uzgodnień poczynionych w Umowie nie wynika inaczej, w przypadku dostawy towarów z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
  13. W przypadku dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych, Sprzedawca, przed dniem pierwszej dostawy towarów, jest zobowiązany przesłać Kupującemu informację (w formie pisemnej lub korespondencji e-mail) o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT.
  14. Personel Sprzedawcy oraz zaangażowani przez niego podwykonawcy obowiązani są do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu Kupującego i/lub odbiorcy końcowego.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Jeżeli Strony nie postanowiły w Umowie inaczej:
   1. ceny wskazane w Zamówieniu są ryczałtowe i nie podlegają zmianom;
   2. termin płatności wynosi 30 dni od momentu prawidłowej realizacji dostawy towarów i/lub wykonania usług oraz dostarczenia w tym terminie Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury;
   3. za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego;
   4. ceny wskazane w Zamówieniu obejmują koszt dostarczenia towarów i/lub usług do miejsca dostawy;
   5. jeśli dostawa towaru i/lub wykonanie usługi nie zostaną prawidłowo zrealizowane, Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności do chwili, w której Sprzedawca w pełni wykona wszystkie obowiązki składające się na przedmiot Umowy. Od tej daty będzie liczony 30- dniowy termin płatności;
   6. Jeśli dostarczony towar po jego przyjęciu i rozpakowaniu okaże się uszkodzony, niekompletny lub w inny sposób wadliwy Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania płatności do momentu wymiany towaru na wolny od wad. W takim przypadku termin płatności faktury liczony będzie od momentu dostawy towaru wolnego od wad;
   7. w przypadku Zamówień składanych do Sprzedawców krajowych w walucie innej niż PLN wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty waluty przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP tej waluty obowiązującego dla ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT.
 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH / SZKODA
  1. Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że dostarczane przez niego towary wolne są od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, w szczególności, że nie naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, praw ochronnych na znak towarowy, patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Kupującego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytym od Sprzedawcy towarem.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia Kupującego z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Kupującemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń podmiotów trzecich w związku z naruszeniem praw wskazanych w ust. 1 powyżej oraz do zapłaty wszelkich kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść Kupującego. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zarzutach i roszczeniach tego rodzaju celem umożliwienia Sprzedawcy wyjaśnienia na swój koszt zarzutów i roszczeń oraz podjęcia stosownej obrony.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez towar lub w związku z jego używaniem wskutek wad tkwiących w towarze lub usługach świadczonych przez Sprzedawcę.
  4. Niezależnie od postanowień § 6 OWZ Sprzedawca na zasadach ogólnych ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Kupującemu przez towar, jak też wyrządzone w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedawcę w szczególności odmowę jej realizacji lub nieprawidłową realizację Umowy.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW/NIEPRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ USŁUG
  1. Sprzedawca udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na towary oraz usługi objęte Umową. Okres obowiązywania gwarancji biegnie od daty dostarczenia Kupującemu towarów i/lub realizacji usługi.
  2. Sprzedawca zapewnia, że świadczone przez niego usługi są wykonane właściwie i zgodnie z treścią Umowy. Jeśli w okresie 24 miesięcy od wykonania usługi stwierdzone zostaną wady w jej wykonaniu, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt, dalsze postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące towarów stosuje się odpowiednio. Za wady Usługi, której wynikiem ma być konkretny rezultat, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi analogicznie jak przyjmujący zamówienie w umowie o dzieło.
  3. Sprzedawca w szczególności gwarantuje, że dostarczony towar w ramach realizacji Umowy będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami Umowy oraz że będzie nowy, nie używany, dobrej jakości, odpowiedni i nadający się do jego przewidywanego w Umowie zastosowania, właściwie zaprojektowany, wykonany odpowiednio i z właściwego materiału, jak też wolny od wad.
  4. Kupujący dokona zgłoszenia wady towaru niezwłocznie po stwierdzeniu jej zaistnienia wraz ze wskazaniem swojego żądania co do naprawy towaru, jego wymiany lub zwrotu ceny. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do zgłoszenia Kupującego, zaś bezskuteczny upływ terminu oznacza przyjęcie przez Sprzedawcę zgłoszenia za w pełni uzasadnione i bez zastrzeżeń.
  5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Sprzedawca na własny koszt, wliczając koszty demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Sprzedawcy, jest zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany towaru lub jego uszkodzonych części. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu ceny otrzymanej za towar.
  6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Sprzedawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów i żądania zwrotu zapłaconej za nie ceny lub zażądania ich wymiany na niewadliwe.
  7. W przypadku niewywiązania się lub nieprawidłowego wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Kupujący zastrzega sobie prawo do naprawy i/lub wymiany części wadliwego towaru na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
  8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Sprzedawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od zaistnienia jednego z następujących przypadków:
   1. opóźnienia się Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 7 dni;
   2. niemożności realizacji Umowy z powodu działania siły wyższej. Siła Wyższa oznacza zdarzenie o szczególnym charakterze, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Kupującego, jak i do Sprzedającego, któremu nie mogli się oni przeciwstawić, chociażby działając z należytą starannością. Dotyczy to w szczególności sytuacji takich jak: strajk generalny, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, a także wojny, katastrofy żywiołowe takie jak gwałtowne sztormy, cyklony, pożary, jak również bojkoty, blokady, embarga, epidemie;
   3. odmowy realizacji lub nieprawidłowej realizacji Umowy przez Sprzedawcę i nie przystąpienia (lub odmowy przystąpienia) przez Sprzedawcę do realizacji lub prawidłowej realizacji Umowy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Kupującego.
  2. Odstąpienie od Umowy z powyższych powodów nie ogranicza praw Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania w tym zryczałtowanego odszkodowania określonego w §8 OWZ, jak też dochodzenia naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Kupującego w takiej sytuacji.
 8. KOSZTY ANULOWANIA ZLECENIA/ ODSZKODOWANIE RYCZAŁTOWE
  1. Jeżeli Sprzedająca bezzasadnie odstąpi od zawartej Umowy lub bezzasadnie odmówi jej realizacji, Kupujący może żądać odszkodowania ryczałtowego w wysokości 10% ceny zakupu/ wolumenu zamówienia tytułem rekompensaty niezależnie od wysokości poniesionej szkody.
  2. Powyższe uprawnienie nie ogranicza praw Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania przez Sprzedawcę, jak też dochodzenia naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Kupującego w sytuacji, gdy przewyższają one wysokość odszkodowania ryczałtowego.
 9. KLAUZULA SALWATORYJNA
  1. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.
  2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWZ zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWZ będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWZ obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Ewentualne spory powstałe na tle OWZ będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Kupującego.
  2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWZ zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWZ z dnia zgłoszenia roszczenia.
  3. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.